Pravni savet

Poštovani,
Učestvovao sam na konkursu za sudijskog pripravnika, doneto je rešenje kojim se biraju 2 kandidata na koje sam uložio žalbu zbog primene dodatnog kriterijuma. Žalbena komisija usvaja moju žalbu i predmet vraća na ponovni postupak. Donosi se novo rešenje kojim se biraju nova 2 kandidata ( ja sam jedan od njih). Na ovo rešenje se onda žali kandidat koji je bio izabran prvobitnim rešenjem a koji je inače zaposlen u tom sudu ali ne u struci (diplomirao je pre dve god. a već 13 god. radi u tom sudu kao zapisničar). Osnov njegove žalbe je nepotpuna prijava ( nisam priložio uverenje o neosuđivanosti). Žalba je usvojena pa se donosi zaključak kojim se moja prijava odbacuje kao nepotpuna. Zanima me da li je moguće da posle provere urednosti, blagovremenosti i dozvoljenosti prijava, održanog usmenog razgovora, dva žalbena postupka postoji mogućnost da se postupak vrati u fazu predhodnog ispitivanja prijava.
— anonimno

Poštovani,

Ne možemo da Vam odgovorimo, jer konačnu odluku o tome donosi žalbena komisija na osnovu diskrecione procene stepena povrede, propusta ili nepravilnosti učinjenih prilikom sprovođenja konkursa.

Pravne oblasti
Oznake