Pravni savet

Kontekst:
Sa vlasnikom parcele, na kojoj se nalazi izvor vode, imam ugovor, sklopljen 1990.g., za slobodan pristup, korišćenje izvora i 5 m2 za kaptažu i bazen. Ugovor sadrzi i obavezu da se u katastru unese teret na predmetnu parcelu.

Do sada teret nije unet a u međuvremenu a) umro je vlasnik parcele (nasledio ga je sin) i b) u katastru je promenjen broj parcele (zbog deobe na više placeva/delova zbog prodaje, broj je sada različit od onog upisanog u postojećem ugovoru).

Za upis tereta u katastru traže aktueliziran (novi) ugovor ili aneks sa korigovanim brojem parcele i potpisom novog vlasnika (naslednika).

Pitanje:
Da li je za upis tereta u katastru potrebno i dovoljno:

a)\tNapraviti aneks postojećeg ugovora koji će potpisati naslednik (sin pokojnog vlasnika-potpisnika postojeceg ugovora) u kome ce biti naveden novi broj parcele?
To jest, da li se za postojeći ugovor može napraviti punovažan aneks koji sada potpisuje naslednik (novi vlasnik) iako je osnovni ugovor potpisao pokojni vlasnik?

ili se mora

b)\tNa osnovu postojećeg ugovora napraviti novi ugovor sa novim brojem parcele, koji će potpisati naslednik (sin pokojnog vlasnika-potpisnika postojećeg ugovora)?
Dragoljub Popovic

Poštovani,

Morate zaključiti potpuno novi ugovor sa trenutnim vlasnikom predmetne parcele na kojoj se nalazi izvor vode. Nakon toga savetujemo da radi Vaše pravne sigurnosti odmah upišete svoje pravo u Katastru nepokretnosti.

Ako ugovor koji posedujete sa sarim vlasnikom predmetne parcele uređuje stvarnu službenost, morate imati na umu da se pravo službenosti zasniva momentom upisa u Katastar a ne momentom potpisivanja ugovora. Drugim rečima, ugovor koji posedujete je pravni osnov za sticanje prava službenosti, a trenutak sticanja samog prava je ustvari trenutak upisa u javne knjige katastra nepokretnosti.

Ukoliko sumnjate da će novi vlasnik pristati na potpisivanje novog ugovora, probajte da se obratite nadležnom sudu (osnovni sud) sa zahtevom da u vanparničnom postupku donese deklarativnu presudu kojom će ustanoviti i potvrditi da je izmenjen stari i konstatovati novi katastarski broj parcele.

Pravne oblasti
Oznake