Pravni savet

Kako se postiže status "domaćeg državljana zaposlenog u inostranstvu" iz člana 6, stav 1, tačka 6 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje? I kako se to dokazuje pred domaćim institucijama i koji propis to detaljnije definiše?
— anonimno

Poštovani,

Obveznik doprinosa koji je domaći državljanin a zaposlen je u inostranstvu (saglasno članu zakona koji ste pomenuli), dužan je da sam obračuna i plati doprinose po stopama iz člana 44 stav 1 istog zakona.

Reč je dakle o samooporezivanju, tako da Vam nikakvo dokazivanje pred nadležnim institucijama nije potrebno. Ukoliko ne poštujete gore navedenu obavezu, Poreska uprava može pokrenuti postupak kontrole i utvrđivanja poreskog činjeničnog stanja nakon čega će doneti rešenje u kome će utvrditi visinu poreza.

Za dodatne informacije savetujemo Vam da se obratite jedinici Poreske uprave u mestu Vašeg prebivališta.

Pravne oblasti
Oznake