Uslovi korišćenja

Pravnisavet.net (u daljem tekstu Portal) je internet servis osnovan sa ciljem da korisnicima pruži besplatne pravne savete, osnovnu pravnu pomoć i osnovne informacije vezane za konkretne pravne probleme fizičkih i pravnih lica iz svih oblasti prava. Korisnicima je omogućeno da ukratko iznesu sadržinu svojih pravnih problema i postave konkretno pitanje na koje će u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor od stručnog tima portala.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Portal neće snositi odgovornost za eventualnu štetu bez obzira na vrstu štete, nastalu po bilo kom osnovu a posebno po osnovu datog saveta. Korisnik prihvata, usvaja i služi se pruženim savetom na sopstvenu odgovornost.

BESPLATNOST

Pružanje saveta Portal ne naplaćuje i nema pravo da za pružene savete od korisnika zahteva bilo kakvu novčanu naknadu ili nenovčanu protivuslugu.

JAVNOST

Pitanje korisnika će biti objavljeno na stranici Portala u svom izvornom obliku, onako kako je uneto u upitni formular. Odgovor će takođe biti javno objavljen na stranici Portala.

ANONIMNOST

Korisniku se pruža mogućnost da pitanje postavi anonimno. Anonimno postavljena pitanja uživaju jednak tretman kao i potpisana.

PRIVATNOST

Portal neće prosleđivati lične podatke (e-mail adrese) svojih korisnika trećim licima.

ODGOVARANJE U RAZUMNOM ROKU

Stručni tim Portala će u skladu sa svojim mogućnostima korisniku obezbediti odgovor na postavljeno pitanje u razumnom roku, pri čemu će se truditi da od momenta postavljanja pitanja do momenta objavljivanja odgovora ne protekne više od sedam radnih dana. Period objavljivanja odgovora može biti i duži, posebno ukoliko je pitanje kompleksno i zahteva angažovanje više pravnika radi dublje analize pravnog problema.

OVLAŠĆENJA PORTALA

Portal zadržava diskreciono pravo da bez ikakvog obrazloženja uskrati odgovor na postavljeno pitanje i ukloni ili ne objavi uvredljivo, vulgarno ili na bilo koji drugi način neprimereno pitanje.

PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Portal može bilo kada, bez predhodne najave, izmeniti ili dopuniti Uslove korišćenja ažuriranjem ove stranice. Izmene i dopune su obavezujuće za korisnika, pa preporučujemo periodično posećivanje ove stranice radi informisanja o eventualnoj promeni.