Samim dolaskom na ovu internet stranicu (u daljem tekstu: Pravnisavet.net), Vi kao posetilac (u daljem tekstu: Posetilac), bezuslovno u celosti prihvatate i saglasni ste u potpunosti sa dole navedenim Uslovima korišćenja, a posebno sa činjenicom da imalac ove internet stranice neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi njenom upotrebom eventualno mogla da nastane.

Ukoliko sa gore navedenim niste u potpunosti saglasni, u obavezi ste da ovu internet stranicu bez odlaganja napustite.

Uslovi korišćenja

Uvod

Pravnisavet.net je internet stranica dostupna na adresi www.pravnisavet.net, koja je osnovana sa ciljem da svojim posetiocima pruži osnovne informacije potrebne za otklanjanje pojedinih pravnih nedoumica i dilema koje učestalo nastaju u karakterističnim životnim situacijama iz različitih oblasti prava, a koje informacije mogu biti od značaja za veći broj posetilaca, odnosno širi krug lica.

Odricanje od odgovornosti

Pravnisavet.net neće snositi odgovornost za eventualnu štetu, bez obzira na vrstu štete, nastalu po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu upotrebe informacija dostupnih preko ove internet stranice. Posetioci na sopstvenu odgovornost prihvataju, usvajaju i služe se informacijama i ostalim sadržajem dostupnim na internet stranici.

Besplatnost

Korišćenje internet stranice Pravnisavet.net se ne naplaćuje. Za informacije dostupne preko ove internet stranice posetioci ne duguju bilo kakvu novčanu naknadu, niti bilo koju drugu nenovčanu protivuslugu.

Upiti i korespodencija

Posetioci mogu preko odgovarajućeg upitnog formulara dostupnog na internet stranici Pravnisavet.net sugerisati karakteristične pravne nedoumice čije pojašnjenje žele, uz kratak opis činjeničnog stanja i/ili navođenja specifičnog ili manje poznatog pravnog instituta. Posetioci svoje upite mogu postavljati anonimno. Anonimno postavljeni upiti uživaju potpuno jednak tretman kao i potpisani. Pravnisavet.net nema obavezu da na postavljene upite odgovori niti da odgovore na postavljene upite javno objavi. U slučaju da su upiti ili predložene pravne nedoumice po svojoj prirodi takve da mogu biti predmet interesovanja većeg broja potencijalnih posetilaca, Pravnisavet.net će se potruditi da u primerenom roku, u skladu sa svojim mogućnostima, objavi postavljene upite zajedno sa odgovorima i pojašnjenjem. Upiti posetilaca će biti javno objavljeni na internet stranici Pravnisavet.net i to u svom izvornom obliku, onako kako su uneti u upitni formular. Izuzetno, objavljivanju upita će prethoditi njegova depersonalizacija ukoliko to bude potrebno zbog osetljive prirode informacija iznetih u upitu i/ili zaštite prava trećih lica koja su direktno ili indirektno pomenuta u upitu.

Odgovaranje u razumnom roku

Pravnisavet.net će u skladu sa svojim mogućnostima posetiocima obezbediti odgovore na postavljene upite u razumnom roku, pri čemu će se truditi da od momenta postavljanja upita do momenta objavljivanja odgovora ne protekne više od 30 radnih dana. Period obrade upita i objavljivanja odgovora može biti i duži, posebno ukoliko se radi o kompleksnom i složenom pravnom pitanju koje zahteva angažovanje većeg broja pravnika radi dublje analize pravnog problema ili manje poznatog pravnog instituta.

Karakter sadržaja

Sadržaj dostupan na internet stranici nema karakter pravnih saveta niti pružanja pravne pomoći u smislu važećih propisa koji uređuju pružanje pravne pomoći.

Autorska prava

Celokupan sadržaj koji se nalazi na internet stranici Pravnisavet.net predstavlja autorski izraz, na koji Pravnisavet.net polaže sva autorska prava, pa nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadržaja internet stranice bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja.

Ovlašćenja

Pravnisavet.net zadržava pravo da bez ikakvog prethodnog ili naknadnog obrazloženja, uskrati odgovore na postavljene upite posetilaca, odnosno da u bilo koje doba ukloni ili ne objavi uvredljive, vulgarne ili na bilo koji drugi način neprimerene sadržaje.

Prigovor

Posetioci koji smatraju da se sadržajem dostupnim preko internet stranice krše ili mogu kršiti njihova prava ili prava trećih lica, mogu svoje prigovore uputiti preko kontakt stranice na adresi www.pravnisavet.net/kontakt.

Promena uslova korišćenja

Pravnisavet.net može bilo kada i bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti ove Uslove korišćenja prostim ažuriranjem ove stranice. Izmene i dopune su obavezujuće za posetioce počev od dana njihove objave, zbog čega se preporučuje redovno posećivanje ove stranice radi blagovremenog informisanja o eventualnim promenama.